Acords


La custòdia es materialitza mitjançant acords de custòdia del territori. Habitualment cada acord va associat a una finca que presenta uns valors naturals, culturals o paisatgístics que es volen preservar al llarg del temps. Aquest acord comporta un conjunt de compromisos i pautes de col•laboració a mig i llarg termini, que assumeixen tant l’entitat de custòdia com el propietari o usuari dels terrenys.

Aquests acords són totalment voluntaris, és a dir, les parts hi accedeixen sempre de forma voluntària, sense cap tipus d’imposició. Aquesta característica és important ja que diferencia la custòdia del territori dels mecanismes tradicionals d’obligat compliment com la declaració d’espais protegits i de classificació i catalogació urbanística de sòls. Els pactes inclosos en els acords de custòdia són lliures i negociables entre les dues parts, de manera que cada acord és diferent perquè depèn de les condicions de la finca i dels objectius i possibilitats que tenguin entitat i propietat.

Hi ha varietat d’acords de custòdia, depenent de cada cas en concret. Així, trobem des d’acords de tipus agrari o cessions d’ús o gestió, fins a compromisos per a la recuperació i/o conservació d’espècies i hàbitats.

Trobareu diversos exemples de les nostres illes a l’apartat d‘iniciativesmés informació sobre els tipus d’acords de custòdia a recursos, tots ells provinents del centre de recursos de la pàgina web de la Xarxa de Custòdia del Territori.