Reunió amb la Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern

El passat 16 de gener de 2020, ens vàrem reunir amb la nova Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha García-Mauriño, i part del seu equip tècnic. Així, ens vàrem presentar i vàrem donar a conèixer la tasca de la ICTIB i de totes les entitats que hi formen part. Considerem una bona senyal que el personal present conegués bé la figura de custòdia del territori i valorés positivament el seu potencial per a la gestió sostenible a les Balears.

Entre d’altres temes dels que vàrem poder conversar, es va posar especial atenció en la nova llei agrària i la inclusió de la Custòdia del Territori com a eina de desenvolupament rural en el seu articulat, concretament l’article 120 “Custòdia del territori i agrocompromisos”. De fet, es va fer entrega d’un document en el que es presenten propostes que podrien contribuir al desenvolupament dels diversos punts d’aquest article.

Valorem de forma positiva aquest primer encontre i esperem que al llarg d’aquesta legislatura poguem seguir treballant conjuntament per al foment de la cura del nostre territori.

A continuació es transcriu l’Article 120 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, “Custòdia del territori i agrocompromisos”:

1.D’acord amb la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, s’ha de promoure la custòdia del territori mitjançant acords entre entitats de custòdia i propietaris i/o gestors de finques privades o públiques per tal d’afavorir una activitat agrària ambiental, socialment i econòmicament sostenible.

2. S’han d’incentivar les externalitats positives dels terrenys agraris que es trobin ubicats en espais protegits o en els quals existeixin acords de custòdia del territori degudament formalitzats pels seus propietaris o gestors davant entitats de custòdia. Per això, es tindran en compte, entre d’altres, els següents serveis prestats pels ecosistemes:

a) La conservació, restauració i millora del patrimoni natural, de la biodiversitat, geodiversitat i del paisatge, en funció de les mesures específicament adoptades per a tal finalitat, amb especial atenció a hàbitats, espècies amenaçades i paisatge en mosaic.

b) La fixació de diòxid de carboni com a mesura de contribució a la mitigació del canvi climàtic.

c) La conservació dels sòls i del règim hidrològic com a mesura de lluita contra la desertificació, en funció del grau en què la coberta vegetal i les pràctiques productives que contribueixin a reduir la pèrdua o degradació del sòl i dels recursos hídrics superficials i subterranis.

d) La recàrrega d’aqüífers i la prevenció de riscs geològics.

3. Reglamentàriament, el Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller competent en matèria d’agricultura i amb la participació dels consells insulars, pot establir mesures de suport i foment de compromisos de caràcter intersectorial, que poden ser ambientals, socials, territorials, urbanístics o fiscals, entre el sector agrari i altres sectors productius de les Illes Balears, amb especial referència als sectors turístic, energètic i de transports. Igualment, es podrà desenvolupar reglamentàriament el contingut mínim dels acords de custòdia del territori amb l’objectiu d’assegurar la seva adequació a les finalitats establertes.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS